แพร่ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559

29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบเกียรติบัตร แก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่ มอบเงินรางวัลสนับสนุนโครงการแก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดังนี้ ประเภทที่ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านแม่บงเหนือ ม.2 ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ เงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง ม.3 ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านไทรย้อย ม.12 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ เงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัลละ 10,000 บาท ได้แก่ บ้านดงพัฒนา ม.9 ต.บ้านหนุน อ.สอง , บ้านอุทธรณ์ ม.4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ ,บ้านช่องลม ม.8 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ , บ้านปากห้วย ม.3 ต.วังธง อ.เมืองแพร่ ,บ้านแม่ลานเหนือ ม.11 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง ประเภทที่ 2 ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ นายสุวัฒน์ จุมปาจี๋ ผู้นำ อช.ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ และ นางอารีวรรณ จันทร์มีทรัพย์ ผู้นำ อช. ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ประเภทที่ 3 กลุ่ม/องค์การชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง ม.3 ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวางประเภทที่ 4 ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลน้ำรัด อ.หนองม่วงไข่….สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ที่ได้ให้เกียรติบัตรแก่ผู้นำชุมชน และขอขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ให้การสนับสนุนเงินรางวัลแก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ทั้ง 8 หมู่บ้าน มา ณ โอกาสนี้…

(Visited 1 times, 1 visits today)