นางสุภิชญา ฉลอม : จักสานไม้ไผ่

การจักสานไม้ไผ่ของบ้านค่างามเกิดขึ้น เพราะความจำเป็นที่ชาวบ้านต้องการผลิตภัณฑ์สำหรับ หาบข้าวไปใส่ในยุ้งฉางในฤดูเก็บเกี่ยวข้าว โดย นายคำ ไผ่ล้อม และนายแด้ สีสด ได้ริเริ่มสานกระบุงสำหรับหาบข้าวมาประมาณร้อยกว่าปี ปัจจุบันจักสานกันเกือบทุกครัวเรือน ทั้งใช้ในครัวเรือน และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ต่อมาชาวบ้านได้คิดประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันและตามความต้องการ ของท้องตลาดขึ้นมา อาทิ หวดซาวข้าว หวดนึ่งข้าว กระด้ง เหิง ฆ้องใส่ปลา การะจาด กะลา ตุ้ม ก๋วย ไซดักปลา ตะกร้าเอนกประสงค์ และพัด จวบจนปัจจุบัน การจักสานไม้ไผ่ถือเป็นอาชีพที่สำคัญของชาวบ้านค่างาม ทั้งหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ควบคู่ไปกับการเกษตร และการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก บ้านค่างามหมู่ที่ 8 ได้แยกออกจากหมู่ที่ 1เมื่อ พ.ศ. 2539 และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่บ้านค่างาม หมู่ที่ 8 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 …ครอบครัวนางสุภิชญา ฉลอม มีอาชีพจักสานไม้ไผ่เป็นอาชีพเสริมรองจากอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งการจักสานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนของบ้านค่างามนั้น สืบทอดมาจากปู่ ย่า ตา ยาย เมื่ออายุประมาณ 8 ขวบเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านค่างาม ได้เรียนรู้เรื่องการจัดสาน โดยนำกระดาษสีต่าง ๆ มาจักสานเป็น ลาย 1 ลาย 2 และลาย 3 และได้ฝึกการจักสานกระบุงจากพ่อแม่หลังเลิกเรียน มีรายได้ตั้งแต่บัดนั้น ต่อมาเรียนรู้การสานหวดซาวข้าว หวดนึ่งข้าว พัด ตะกร้า และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย เป็นที่ต้องการของตลาด ได้จัดตั้งกลุ่มและกลุ่มได้รับรางวัลสิงห์ทอง ในการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2556 สินค้าหลักในกลุ่มคือหวดซาวข้าว จำหน่ายทั้งในจังหวัด และต่างจังหวัด และร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งใน อ.สูงเม่น และ จ.แพร่ นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจัดแสดงในงานต่าง ๆ โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่นเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน และมีหน่วยงานราชการที่เห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม จึงได้ติดต่อให้เป็นวิทยากร และสาธิตการนจักสานในกิจกรรมต่าง ๆ

(Visited 1 times, 1 visits today)