นางสุพรรณี ขวานเพชร : ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า

เดิมประกอบอาชีพด้านการเกษตร และค้าขายหลังจากทำนาเสร็จแล้วจะมีเวลาว่าง ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพจากวัสดุเศษผ้าจากเจ้าหน้าที่ กศน.ตำบลบ้านกาศ ซึ่งได้มาฝึกอาชีพให้กับนักเรียนและกลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้าน โดยอาชีพที่ทำ คือ การทำเห็ดในตะกร้า การทำถั่วงอก การใช้เศษผ้าทำที่รองครก พรมเช็ดเท้าและเปลนอนจากเศษถุงเท้าข้าพเจ้าจึงเข้าฝึกอบรมการทำที่รองครก พรมเช็ดเท้า และเปลนอนจากเศษถุงเท้า เพราะคิดว่าเป็นงานที่สามารถใช้เป็นอาชีพเสริมหลังจากว่างจากการทำเกษตรแล้ว หลังจากเข้าร่วมฝึกอบรมได้ 2 วัน จึงได้มีการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นจึงได้อาสาเป็นวิทยากรสอนให้กับ หน่วยงานของ กศน. เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลที่รู้จักและกลุ่มแม่บ้านที่มีความสนใจในหมู่บ้านตำบลบ้านกาศ และหมู่บ้านใกล้เคียง และได้ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสอนอาชีพระยะสั้นของสำนกงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ และเป็นวิทยากรสอนนักเรียนในโครงการลดการเรียน เพิ่มความรู้ ของโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)