นางลั่นทม อินภิบาล : แปรรูปอาหาร ปลาส้ม ปลาแดดเดียว ข้าวเกรียบ/ลูกชิ้นปลา

นางลั่นทม อินภิบาล ได้วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาของคนในชุมชน พบว่า แม่บ้านเกษตรกรมักจะมีเวลาว่างงาน ในช่วงว่างเว้นจากการเพาะปลูก ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งไม่เหมาะที่จะทำการเกษตร แต่แม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรมีภาระความจำเป็นต้องใช้จ่าย จึงได้คิดวิเคราะห์ถึงแนวทางการสร้างอาชีพเสริมอย่างง่ายๆในเบื้องต้น ที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายหมุนเวียนในครัวเรือน โดยมีแนวคิดจากการที่เกษตรกรทั้งในและนอกชุมชนมักใช้เวลาว่างที่มีอยู่เพื่อหาสัตว์น้ำในแหล่งน้ำต่างๆ และประกอบอาชีพการประมงในลักษณะยังชีพ ควบคู่ไปกับการทำการเกษตร เช่น การเพาะเลี้ยงปลานิล ปลาดุก เลี้ยงกบและปลากินพืชต่างๆ ซึ่งจะเป็นลักษณะบริโภคสดวันต่อวัน และในพื้นที่ตำบลป่าสัก รวมถึงตำบลใกล้เคียง มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเป็นแหล่งทำการประมง จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาอาชีพการประมงจากผลผลิตที่มีอยู่ในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง มาเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปถนอมอาหาร โดยเริ่มดำเนินกิจกรรมแปรรูปอาหารจากปลาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นปลาส้ม ปลาเส้น ปลาแดดเดียว และปลาร้า การดำเนินกิจกรรมได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเรียนรู้จากงานที่ทำและได้หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้น นอกจากนั้นแล้วยังได้ปรึกษาเรื่องการดำเนินงานและการพัฒนาผลิต จนผลิตภัณฑ์ปลาส้มได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและได้รับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.)กระทรวงสาธารณสุข….เทคนิคการทำปลาส้มให้ดูน่ารับประทานและไม่มีกลิ่นคาว โดยการล้างปลาส้มให้สะอาดจนเนื้อปลาเป็นสีขาวใส และเอาก้างปลาออกจากเนื้อปลาให้หมด เนื่องจากในก้างปลาจะมีเลือดค้างอยู่ เมื่อผ่านกระบวนการหมัก อาจทำให้มีกลิ่นเหม็นได้ นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการใช้ประโยชน์จากของเสียปลานิล โดยการนำไปทำน้ำหมักชีวภาพอัตราส่วนประมาณของเศษปลา 30 กิโลกรัม พด2. 2 ซอง น้ำ 10 ลิตร กากน้ำตาล 10 กิโลกรัม หมักประมาณ 1 สัปดาห์ขึ้นไปและนำไปใช้ในนาข้าว ใส่ขณะดองเทือกดินร่วนซุย เศษหญ้า พืชย่อยสายดี ต้นข้าวมีความอุดมสมบูรณ์ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ฉีดพ่น ถั่วเหลือ ข้าว พืชจะมีความเขียวสด สมบูรณ์ ลำต้นอวบโตแข็งแรง ผักหรือเมล็ดมีน้ำหนักดี โดยแนะนำให้คนในชุมชนหันมาใช้น้ำหมักชีวิภาพ ลดการใช้สารเคมีเป็นการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

(Visited 1 times, 1 visits today)