นางปนัดดา มณีกาศ : ทำผักกาดดอง

การดองผักกาดเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเหล่าเหนือที่มักจะทำไว้รับประทานในครัวเรือน คู่กับน้ำพริกตาแดง ประกอบกับ บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 1 ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เอื้ออาทร และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร และได้ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานมีการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ทุกหลังคาเรือน และมีการแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเสมอ ที่เหลือได้นำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว หลังฤดูทำนาชาวบ้านมักจะปลูกพืชผักสวนครัวและผักกาดเขียวปลีจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม เพื่อจำหน่ายให้กับพ่อค้าตนกลาง ราคาขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด ทำให้บางช่วงผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ จึงทำให้รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย ข้าพเจ้านางปนัดดา มณีกาศ จึงช่วยเหลือชาวบ้านโดยการรับซื้อผักกาดเขียวปลี เพื่อนำมาทำผักกาดดองขายในหมู่บ้าน ตำบล ทำต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค และพ่อค้าคนกลาง จึงได้ขยายการผลิตจากครัวเรือน เป็นโรงงาน บรรจุปี๊ป และบรรจุถุงขายส่งและขายปลีกในหมู่บ้านตำบล และจำหน่ายตลาดภายในจังหวัด และต่างจังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)