นางกาญจนา สมจิตต์ : ทำพรมอเนกประสงค์

หลังจากลาออกจากราชการ ได้มีการรวมกลุ่มอาชีพพรมเช็ดเท้า จากภูมิปัญญาดั้งเดิมในชุมชน นำเศษผ้าที่เหลือใช้ มาผูกติดกับกระสอบ นำเป็นพรมเช็ดเท้า สมาชิกกลุ่มจึงได้มีการระดมความคิด พัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบใหม่และเปลี่ยนฐานพื้นยางพารา มาเป็นพื้นผ้าที่มีความหนาพอสมควร เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดง่าย โดยสามารถซักมือและในเครื่องซักผ้าได้ และลดปัญหาโลกร้อน ให้มีรูปแบบหลากหลาย มาผสมผสานเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและสู่สากลได้

(Visited 1 times, 1 visits today)