หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร 0019.1/ว 4832 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์ผ้า และเครื่องแต่งกาย)

22 ตุลาคม 2563 /

09:30 น. /

ดาวน์โหลด