หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร 0019.4/ว 2647 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

29 พฤษภาคม 2563 /

17:44 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร 0019.4/ว 321 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ.2563

29 พฤษภาคม 2563 /

13:48 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร 0019.2/ว316 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การใช้ชื่อ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน”

28 พฤษภาคม 2563 /

05:42 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร 0019.4/ว 312 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ให้ข้าราชการและบุคลากรของรัฐที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัดแพร่ งดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

22 พฤษภาคม 2563 /

13:37 น. /

ดาวน์โหลด