หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร 0019.2/ว 292 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

15 มกราคม 2564 /

11:48 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร 0019.3/ว 275 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระรอกใหม่

14 มกราคม 2564 /

15:13 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร 0019.2/ว 265 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

14 มกราคม 2564 /

14:10 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร 0019.2/ว 241 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติภารกิจของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

13 มกราคม 2564 /

17:59 น. /

ดาวน์โหลด