เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ปี 2564 (กิจกรรมที่ 1.3) จ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา (1,200,000 บาท)

03 กันยายน 2564 /

17:51 น. /

ดาวน์โหลด

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลรถยนต์ราชการ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น ให้ปฏิบัติตาม คำสั่งจังหวัดแพร่ ฉบับที่ 54 สั่ง ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลรถยนต์ราชการ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น ให้ปฏิบัติตาม คำสั่งจังหวัดแพร่ ฉบับที่ 54 สั่ง ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

21 กรกฎาคม 2564 /

08:54 น. /

ดาวน์โหลด