ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12 ตุลาคม 2564 /

15:52 น. /

ดาวน์โหลด

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ปี 2564 (กิจกรรมที่ 1.3) จ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา (1,200,000 บาท)

03 กันยายน 2564 /

17:51 น. /

ดาวน์โหลด