ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

08 กันยายน 2564 /

14:21 น. /

ดาวน์โหลด

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ (13 หมู่บ้าน) ตามโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 (520,000 บาท)

06 กันยายน 2564 /

10:33 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหารสู่สากล ด้วยวิธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

06 กันยายน 2564 /

09:09 น. /

ดาวน์โหลด

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ปี 2564 (กิจกรรมที่ 1.3) จ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา (1,200,000 บาท)

03 กันยายน 2564 /

17:51 น. /

ดาวน์โหลด