ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 ตุลาคม 2564 /

21:10 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหารสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 ตุลาคม 2564 /

09:30 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 กันยายน 2564 /

11:55 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

08 กันยายน 2564 /

14:21 น. /

ดาวน์โหลด

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ (13 หมู่บ้าน) ตามโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 (520,000 บาท)

06 กันยายน 2564 /

10:33 น. /

ดาวน์โหลด