พช.แพร่ รับเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่สนับสนุน PMQA ในพิธีมอบรางวัลการประเมินรับรองมาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๔ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) รายหมวด หมวด ๑ การนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม จังหวัดแพร่

16 กันยายน 2564 /

19:33 น.

🌹พช.แพร่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนแบบ New Normal บ้านนาคูหา หมู่ที่ 5 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

15 กันยายน 2564 /

17:26 น.