โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

พัฒนาการจังหวัดแพร่

นางศลิษา ม่วงใหม่

พัฒนาการจังหวัดแพร่

*********************************************

ว่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นายวีรกานต์ บุญตัน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางณัฐธยาน์ โปธิมา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

--------------------------------------

บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

ฝ่ายอำนวยการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางชนิตา สิงห์นิกร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางศรีพรรณ ธูปบูชา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวมิรินดา สัตยสุนทร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางศรีวรา สมเกตุ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางพรรณิภา มิ่งขวัญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางชนากาณต์ คำโพธิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเรวัฒน์ ใจจักร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพัชรี ใจสบาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางณัฐพร อินต๊ะสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวิยะดา สิงหโยธิน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวสุรางคนา ภักดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเสกสรรค์ กาศโอสถ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจีรนันท์ กำยาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวสุภาวดี วงศ์ฮู้
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวรสสุคนธ์ เพียรจริง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)