โครงสร้าง/บุคลากร

พัฒนาการจังหวัดแพร่

นายวีรกานต์ บุญตัน

พัฒนาการจังหวัดแพร่ 084-8740590

*********************************************

ว่าที่ ร.ต.หญิง วิไลย์ ไพบูลย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน 081-822-3079
นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การ พัฒนาชุมชน 081-822-3082
นางสาวเสาวณีย์ เกียรติศิริถาวร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน 081-822-3079
นางณัฐธยาน์ โปธิมา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน 081-822-3125

--------------------------------------

บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางพรรณิภา มิ่งขวัญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางชนิตา สิงห์นิกร
ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์
นางสาวธัญญาณี ศรีใจอินทร์
ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ
นายเสกสรรค์ กาศโอสถ
ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ
นางสาววนิดา มาอุ่น
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายภคพล เป็นใจ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุรางคนา ภักดี
ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ
นายพีรพัฒน์ แจ้งศรีพงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางณัฐพร อินต๊ะสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอนุสรา ผาคำ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวสุภาวดี วงค์ฮู้
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวเจนจิรา สารพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวทิพยาภรณ์ ดุเหว่า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายณัฐฐพงษ์ ประพงษ์ภัฒน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวรสสุคนธ์ เพียรจริง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)