โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

พัฒนาการจังหวัดแพร่

นายสุสังข์ ชุ่มมะโน

พัฒนาการจังหวัดแพร่

*********************************************

ว่าที่ ร.ต.หญิง วิไลย์ ไพบูลย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นายวีรกานต์ บุญตัน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางณัฐธยาน์ โปธิมา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

--------------------------------------

บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางชนิตา สิงห์นิกร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเรวัฒน์ ใจจักร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางศรีวรา สมเกตุ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางพรรณิภา มิ่งขวัญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายภคพล เป็นใจ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวธัญญาณี ศรีใจอินทร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเสกสรรค์ กาศโอสถ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางณัฐพร อินต๊ะสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอนุสรา ผาคำ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวสุรางคนา ภักดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวทิพยาภรณ์ ดุเหว่า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวสุภาวดี วงค์ฮู้
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวรสสุคนธ์ เพียรจริง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายณัฐฐพงษ์ ประพงษ์ภัฒน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(Visited 1 times, 1 visits today)