โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

พัฒนาการจังหวัดแพร่

**************************

พัฒนาการจังหวัดแพร่

*********************************************

ว่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นายวีรกานต์ บุญตัน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางณัฐธยาน์ โปธิมา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

--------------------------------------

บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

ฝ่ายอำนวยการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางชนิตา สิงห์นิกร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางศรีพรรณ ธูปบูชา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเรวัฒน์ ใจจักร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางศรีวรา สมเกตุ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางพรรณิภา มิ่งขวัญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายภคพล เป็นใจ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุรางคนา ภักดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพัชรี ใจสบาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางณัฐพร อินต๊ะสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอนุสรา ผาคำ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวสุภาวดี วงค์ฮู้
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเสกสรรค์ กาศโอสถ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวทิพยาภรณ์ ดุเหว่า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายณัฐฐพงษ์ ประพงษ์ภัฒน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวรสสุคนธ์ เพียรจริง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)