โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

พัฒนาการจังหวัดแพร่

นางศลิษา ม่วงใหม่

พัฒนาการจังหวัดแพร่

*********************************************

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นายวีรกานต์ บุญตัน
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางณัฐธยาน์ โปธิมา
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

--------------------------------------

บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

ฝ่ายอำนวยการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางชนิตา สิงห์นิกร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางศรีพรรณ ธูปบูชา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวมิรินดา สัตยสุนทร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางศรีวรา สมเกตุ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางพรรณิภา มิ่งขวัญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวนรินธร ท่าข้าม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเรวัฒน์ ใจจักร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพัชรี ใจสบาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางณัฐพร อินต๊ะสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวิยะดา สิงหโยธิน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวอักษรา โภคาริยกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเสกสรรค์ กาศโอสถ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจีรนันท์ กำยาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวสุรางคนา ภักดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวรสสุคนธ์ เพียรจริง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุภาวดี วงค์ฮู้
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(Visited 1 times, 1 visits today)