โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

พัฒนาการจังหวัดแพร่

นายสุสังข์ ชุ่มมะโน

พัฒนาการจังหวัดแพร่

*********************************************

ว่าที่ ร.ต.หญิง วิไลย์ ไพบูลย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นายวีรกานต์ บุญตัน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางณัฐธยาน์ โปธิมา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

--------------------------------------

บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางชนิตา สิงห์นิกร
ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์
นางสาวธัญญาณี ศรีใจอินทร์
ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ
นายเสกสรรค์ กาศโอสถ
ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ
นางพรรณิภา มิ่งขวัญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายภคพล เป็นใจ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุรางคนา ภักดี
ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ
นางณัฐพร อินต๊ะสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอนุสรา ผาคำ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวสุภาวดี วงค์ฮู้
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวทิพยาภรณ์ ดุเหว่า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายณัฐฐพงษ์ ประพงษ์ภัฒน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวรสสุคนธ์ เพียรจริง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)