🚨🚨พจ.แพร่ เรียกประชุม ผอ.ทุกกลุ่มงาน ด่วน..เตรียมพร้อมก่อนประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ในวันที่ 18 พ.ย. 65

📕วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
📕นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้แก่ นางสาวเสาวณีย์ เกียรติศิริถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ ว่าที่ ร.ต.หญิง วิไลย์ ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
📕หารือแนวทางการขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนำข้อสั่งการและนโยบายจากกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อครั้งประชุมในวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา
📕เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์พัฒนาสตรีจังหวัดแพร่

#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood

ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)