🙏🙏พช.แพร่ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ณ วัดเจษฎาราม จังหวัดสมุทรสาคร

🙏🙏พช.แพร่ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ณ วัดเจษฎาราม จังหวัดสมุทรสาคร
📙วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.
📙นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน และประชาชนร่วมพิธีฯ ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
📙นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวเสาวณีย์ เกียรติศิริถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิไลย์ ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีฯ
📙โดยในการทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย น้อมนำผ้าพระกฐินไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระเทพสาครมุนี (สมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ) เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในครั้งนี้มียอดเงินถวายพระสงฆ์และปัจจัยบำรุงพระอาราม จำนวน 3,506,578.99 บาท
📙ทั้งนี้ ในการทำพิธี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสภารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)