🌸🌸พช.แพร่ ร่วมประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

📕วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.
📕นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้
📕นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
📕ในการนี้ นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
📕ว่าที่ ร.ต.หญิง วิไลย์ ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแพร่
📕มีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้
1. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. สรุปผลการดำเนินงานการเงินและบัญชี ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565
3. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณา ลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565
4. การยืนยันยอดลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. การรายงานตามมาตรการการโอนเงินรับ รอตรวจสอบในบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

#WorldSoilDay
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสภารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)