☘️☘️พช.แพร่ ลงพื้นที่ติดตามแปลง”โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” CLM จังหวัดแพร่

📙วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
📙นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสาวเสาวณีย์ เกียรติศิริถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่อำเภอลอง แปลงศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ระดับ CLM เพื่อสนับสนุนงานต่อเนื่องในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
📙โดยมีพัฒนาการอำเภอลอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอลองให้การต้อนรับและสนับสนุนและร่วมการติดตาม
📙ในครั้งนี้ได้ติดตามครัวเรือนผู้เข้าร่วมโครงการฯ แปลงนายสุทัศน์ เมืองลอง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยห้อ อำเภอลอง เข้าร่วมโครงการในรูปแบบ CLM
📙เพื่อให้ครัวเรือน“ โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ของอำเภอลอง สามารถใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ประจำฐานเพื่อการเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life: CLM) ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด ณ ศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล”
📙นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ยังได้ให้ข้อแนะนำในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงเครือข่ายในการสร้างศูนย์เรียนรู้และวิทยากรในฐานเรียนรู้ต่างๆ ในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนต่อไป
📙ด้านเจ้าของแปลง กล่าวขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่เข้ามาขับเคลื่อน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้เกิดรายได้ในระดับครัวเรือนอย่างต่อเนื่องและมีกิจกรรมหมุนเวียน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และจะตั้งใจทำฐานเพื่อให้ชุมชนได้มาเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชาต่อไป

#โคกหนองนาโมเดล
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)