🎯🎯จังหวัดแพร่ มอบโล่รางวัลแก่ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ผู้นำอช.ดีเด่น และกลุ่มองค์กรแกนหลักพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี 2565

📙วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
📙นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 9/2565 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
📙สาระสำคัญของการประชุม ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ มี ดังนี้
🎯1. การมอบโล่รางวัลชนะเลิศ รวม 2 ประเภท คือ
🥇ประเภทที่ 1 โล่รางวัลชนะเลิศ “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับเขต” เขตตรวจราชการ ที่ 16 ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2565 ให้แก่ นายอาทิตย์ อินต๊ะเสาร์ ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาฯ บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
🥇ประเภทที่ 2 โล่รางวัลสิงห์ทองและเข็มเชิดชูเกียรติ ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นปี 2565 ให้แก่ 1.นายธนกิจ รุจิรพงศ์ ผู้นำอช.ดีเด่น(ชาย) ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น และนางอำไพ เพลิดเพลิน ผู้นำอช.ดีเด่น(หญิง) ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น 2. กลุ่มองค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ได้แก่ กลุ่มทอผ้าไตลื้อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่
🎯2. นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติการซ่อมสร้างบ้าน/ห้องน้ำ 249 หลังซึ่งช่วยเหลือแล้ว 277 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 111 
   
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)