🍀🍀พช.แพร่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดแพร่

📙วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.
📙พลเอกชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ พลเอกสนธยา ศรีเจริญ อนุกรรมาธิการและเลขานุการ พร้อมด้วยนายภาณุ อุทัยรัตน์ พลเรือโทสนธยา น้อยฉายา สมาชิกวุฒิสภา เป็นคณะอนุกรรมาธิการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
📙ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2565 โดยในวันที่ 21 เป็นกำหนดการลงพื้นที่ในจังหวัดแพร่
📙นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มอบหมายให้
📙นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวเสาวณีย์ เกียรติศิริถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ร่วมติดตามคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ฯ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงของนางสาวบุณยาภรณ์ มิวันเปี้ย พื้นที่เข้าร่วมโครงการขนาด 3 ไร่ อยู่ที่บ้านแม่ยางกวาว หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง
📙ทั้งนี้ การลงพื้นที่ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าและความสำเร็จของโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครัวเรือนต้นแบบ ได้มีความพออยู่ พอกิน และมีความยั่งยืน สามารถรับมือกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)