💰💰 จังหวัดแพร่ จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565

⏰ วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
🖼️ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่ ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่ และประธานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 – 2565 จาก 8 อำเภอของจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธี
🖼️ นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้…
🖼️ นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน
💰 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จไปเป็นองค์ประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน สืบสานพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนเข้าเฝ้ารับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565 เพื่อให้จังหวัดดำเนินการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับเงินพระราชทาน จำนวน 8,000 บาท เป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงามของหมู่บ้าน/ชุมชน สานต่อพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดินตามปรัชญากองทุนแม่ของแผ่นดิน
💰 จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่ จึงได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแพร่ ประจำปี 2565 ขึ้น
💰 ในการนี้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้อัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่ เพื่อมอบแก่ประธานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 และปี 2565 จำนวน 21 กองทุน และมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่ผู้แทนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่หมู่บ้านที่ได้รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 และปี 2565 ในการร่วมมือร่วมใจกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเป็นกำลังใจให้ทุกคน ป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

#กองทุนแม่ของแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)