📍วันที่ 15 กันยายน 2565 ณ กลุ่มปลูกผักปลอดภัย หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงต้า อำเภอลองจังหวัดแพร่

🔖 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีแพร่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ปี 2565 ประชุม/ติดตาม/สนับสนุนการต่อยอดกิจกรรมตามแผนและแนวทางการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
📌ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์สู่ผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrapreneur : CE) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
⭐️เพื่อติดตามการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมาย โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และภาคีที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
🎯🎯ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมฯ และได้รับการสนับสนุนการลงพื้นที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลอง ในการติดตามกลุ่มเป้าหมายฯ ดังกล่าว
❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️❇️
#เกษตรอินทรีย์แพร่
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน// สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)