🥬🍅จังหวัดแพร่ ส่งเสริมกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “คนแป้น่าฮัก ปลูกผักกั๋นเน้อ”

🥬🍅จังหวัดแพร่ ส่งเสริมกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “คนแป้น่าฮัก ปลูกผักกั๋นเน้อ”

🍄สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ขับเคลื่อนกิจกรรม “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยใช้เวลาว่างดำเนินการปลูกผักสวนครัว เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง ความพอเพียงระดับครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดสารพิษต่างๆ พืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน เพื่อลดค่าใช้จ่าย เป็นการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)