🥬🍅จังหวัดแพร่ ส่งเสริมกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “คนแป้น่าฮัก ปลูกผักกั๋นเน้อ”

🥬🍅จังหวัดแพร่ ส่งเสริมกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “คนแป้น่าฮัก ปลูกผักกั๋นเน้อ”
🍅สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลอง
🍅ขับเคลื่อนกิจกรรม “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารและวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน
🍅ครัวเรือนนางเทียมจันทร์ พรหมเหง้า ผูู้ใหญ่บ้าน บ้านนาสาร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ผักชี ต้นหอม สลัด ตะไคร้ ชะอม มะนาว กล้วย ฝรั่ง มะละกอ เป็นต้น และยังมีการเลี้ยงปลาดุก หอยขม ในบ่อซีเมนต์

📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)