🌟🌟พช.แพร่ ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน เดินหน้าขับเคลื่อนงานภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน

 1. 🌟🌟พช.แพร่ ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน เดินหน้าขับเคลื่อนงานภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน
  📕วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมร้านอาหารม่อนแม่สาย ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
  📕นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2565
  📕โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมฯ
  📕การประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญ ได้แก่
  �1. การมอบรางวัลสำหรับ สพอ.ที่มีคะแนนการส่งรายงานสูงสุด อันดับ 1 ได้แก่ อ.เมืองแพร่ อ.ร้องกวาง อ.วังชิ้น และ อ.หนองม่วงไข่
  �2. การมอบประกาศนียบัตร “สุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้” จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ อันดับ 1 สพอ.ร้องกวาง, อันดับ 2 สพอ.เมืองแพร่, อันดับ 3 สพอ.สอง
  �3.เรื่องจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 7/2565 และเรื่องจากการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่
  �4.การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 เบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 75.95
  �5.การคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 (CDD Policy Award 2022)
  �6.การกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของ จนท.พช. ปี 2565 “ก้าวด้วยกัน สู่ปี 2566”
  �7.การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีไทย จังหวัดแพร่ ประจำปี 2565 ตามโครงการ “รวมพลังสตรีศรีเวียงโกศัย ร่วมใจสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย เทิดไท้พระบารมี” ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565
  �8.การติดตามกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดแพร่ ปี 2565 ในห้วงเดือนสิงหาคม 2565 ด้วยคณะทำงาน 3 คณะ ประกอบด้วย ด้านการเกษตร, ด้านการแปรรูป, ด้านการท่องเที่ยว
  �9.การบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565 จำนวน 117,687 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.02
  �10.การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 มีภารกิจที่จะดำเนินการ 2 เรื่อง คือ 1.โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี” ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ 2.โครงการ “90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”
  �11.การดำเนินงาน 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป้าหมาย 36 กลุ่ม
  �12.การดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลักที่ 2 กองทุนชุมชนเกื้อหนุนความสำเร็จตามหลักธรรมาภิบาล
  �13.การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  �14.สรุปการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  📕นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ ได้ขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน และเน้นย้ำให้ทำงานโดยมีความเชื่อมโยงกันของ งาน งบ ระบบ คน และการรายงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)