🌟🌟พช.แพร่ ขับเคลื่อนงานแก้จน “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดแพร่”

🌟🌟พช.แพร่ ขับเคลื่อนงานแก้จน “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดแพร่”
📕วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมร้านอาหารม่อนแม่สาย ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
📕นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดแพร่”
📕 นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอและพัฒนากร ทั้ง 8 อำเภอ จำนวน 21 คน
📕 วัตถุประสงค์โครงการ
�เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนเป้าหมาย
�เพื่อจัดระดับปัญหา (ขั้นอยู่รอด ขั้นพอเพียง และขั้นยั่งยืน)
�เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานนโยบายสำคัญของรัฐบาลภายใต้โครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดแพร่
📕 กิจกรรมวันนี้ เป็นการ ประชุมทบทวนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดแพร่ ที่ผ่านมา นำเสนอปัญหา อุปสรรค และวิธีแก้ไข ตลอดจนถึงการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ในปัจุบัน และวางแผนสำหรับการดำเนินงานในอนาคต มอบหมายภารกิจในการจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายในระบบ TPMAP ตามเมนูแก้จน การแก้ไขปัญหา 3 ระดับ (ขั้นอยู่รอด ขั้นพอเพียง และขั้นยั่งยืน)
📕 ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามที่กำหนด

#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)