🎯🎯พช.แพร่ เข้าร่วมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

📙วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ห้องนคราแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
📙นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ.2566 – 2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
📙โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาสังคม หรือผู้ที่รับผิดชอบจัดทำแผนงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
📙นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุม
📙การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ.2566 – 2570ให้เป็นไปตามเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค รวมทั้งร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาแผนพัฒนาพื้นที่และแผนความต้องการระดับพื้นที่
📙ในการนี้ นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้เสนอแผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อบรรจุเข้าในแผน ตามหลักเกณฑ์ของจังหวัด เช่น การพัฒนาผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดแพร่ และการสืบสาน ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ได้คำนึงถึงความต้องการของพื้นที่เป็นสำคัญ

#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)