🎉🎉รวมพลังคนแพร่แก้จน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย มิติความเป็นอยู่ ณ อำเภอสอง

🎉🎉รวมพลังคนแพร่แก้จน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย มิติความเป็นอยู่ ณ อำเภอสอง

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

📕 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย มิติความเป็นอยู่ ณ พื้นที่อำเภอสอง ดังนี้
📌ครัวเรือน นางไฮ กองแก้ว 84/1 หมู่ที่ 8 ตำบลเตาปูน งบประมาณจากกาชาดจังหวัดแพร่ จำนวน 45,000บาท , จาก พม. จำนวน 22,500 บาท และการบูรณาการช่วยเหลือจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเตาปูน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และชุมชน คาดว่าอีก 10 วัน แล้วเสร็จ (เป็นเป้าหมายเฟส 2)
📌ครัวเรือนนายคมสันต์ คำปลิว 334 หมู่ที่ 8 ตำบลเตาปูน งบประมาณ พอช.จำนวน 40,000 บาทและการบูรณาการช่วยเหลือจาก อบต.เตาปูน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และชุมชน คาดว่าอีก 5 วัน แล้วเสร็จ (เป็นเป้าหมายเฟส 1)
📕ทั้งนี้จังหวัดแพร่เป้าหมายซ่อมสร้างบ้านจำนวน 249 คร.แยกเป็น
ระยะที่ 1 ภายใน 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 160 คร. ดำเนินการแล้ว 148 คร.คงค้าง 12 คร.
ระยะที่ 2 ภายใน 5 ธันวาคม 2565 จำนวน 89 คร. ดำเนินการแล้ว 28 คร.คงค้าง 61 คร.
โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการมากกว่าเป้าหมาย และแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด

#รวมพลังคนแพร่แก้จน
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)