🌟🌟พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ จัดประชุมเจ้าหน้าที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนประจำเดือน มิถุนายน 2565

🌟🌟พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ จัดประชุมเจ้าหน้าที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนประจำเดือน มิถุนายน 2565

📕วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

📕นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม มอบนโยบาย
📕โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุม
📕เป็นการหารือในแผนปฏิบัติการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ในช่วงวันที่ 21-30 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย
– การรวบรวมเอกสารและไฟล์ข้อมูล โครงการ CDD Policy Award 2022
– การเตรียมความพร้อมรับการตรวจ ในการประกวดศูนย์ผู้นำจิตอาสา และหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับเขตตรวจราชการที่ 16
– ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 3 ณ ศพช.จ.ลำปาง
– โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปาง
– ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและงบพัฒนาจังหวัด
– ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (เมษายน – กันยายน 2565)

📕ในการนี้ นายวีรกานต์ บุญตัน ได้กล่าวขอบคุณทีมงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ที่ได้มีความสามัคคี ร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานโดยดีเสมอมา ทำให้ผลงานของสำนักงานเป็นที่ประจักษ์ชัด เช่น การขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยซึ่งรวมถึงการพัฒนาต่อยอดผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ ฯลฯ จากนั้นได้กำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)