💠💠จ. แพร่ จัดการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 “รอบคัดเลือก”💠💠

💠💠จ. แพร่ จัดการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 “รอบคัดเลือก”💠💠
💠ในวันที่ 17 และ5ิ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
💠พช.แพร่ จัดการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 รอบคัดเลือก
💠โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ ประธานกพสจ.แพร่ และ ประธานชมรมผู้นำอช.จ.แพร่ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยมีนายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ และผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ
💠ในการนี้ ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2565 จำนวน 4 ประเภทได้แก่
1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด
2) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง
3) กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญ ในการพัฒนาหมู่บ้าน
4) ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศระดับจังหวัด
💠โดยภายหลังจากการคัดเลือกฯ ในรอบดังกล่าวนี้ ทางคณะกรรมการฯ จะได้เยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่หมู่บ้านตำบลเพื่อพิจารณาคัดสรรในรอบชิงชนะเลิศต่อไป
💠💠💠💠💠💠💠💠💠
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
💠ทีมกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.แพร่ //รายงาน 📱
🌻เมืองแพร่ เมืองงาม🌻

(Visited 1 times, 1 visits today)