🌈🌈พช.แพร่ ร่วมสืบสานต่อยอดศิลป์ผ้าถิ่นไทย ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา พาผู้ประกอบการเข้าอบรม ณ จังหวัดเชียงใหม่

📕วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมมีเลียเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
📕นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา)
📕โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน นางศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ คุณฝน รติรส จุลชาต เจ้าของแบรนด์ RATI ดร.ศรินดา จามรมาน กรรมการที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ กรรมการที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทยในพื้นที่ภาคเหนือ 8 จังหวัด ร่วมในพิธี
📕นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ นำผู้ประกอบการ OTOP ผู้ผลิตผ้าในจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
📕โครงการดังกล่าว เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จังหวัดเชียงใหม่ (จุดที่ 5) เป้าหมาย 8 จังหวัดในภาคเหนือ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) โดยมีคุณรติรส จุลชาต กรรมการที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ขึ้นกล่าวเปิดในหัวข้อ”ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
📕จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาผ้าไทย ดังนี้
📕”แนวทางตามพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุก โดย ดร.ศรินดา จามรมาน
📕ความรู้แบบลายผ้าพระราชทาน “ลายขิดผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”แบบอัตสักษณ์ประจำถิ่น และรางวัลการประกวด โดยคุณธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย และคุณกุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการนิตยสารโว้กไทยแลนด์
📕กิจกรรมส่งสริมการขาย “Live สด”ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม (Workshop) ประกอบด้วย เรื่องเส้นใยและสาธิตการสาวไหมแบบโบราณ สาธิตการย้อมสีธรรมชาติ Fashion Designer Trend And Fashion Expert Branding Maketing & sale และการออกแบบลายอัตลักษณ์ประจำถิ่น
📕นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เป็นโชคดีของพวกเราชาวไทย ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมุ่งมั่นสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงค้นคว้าความงดงามและเทคนิคในเรื่องผ้าไทย ที่บรรพบุรุษไทยเราตกทอดมาให้อยู่ตลอดเวลา ประยุกต์กับแฟชั่นสมัยใหม่ ด้วยพระปรีชาเป็นอย่างมาก ก็เพราะทรงปรารถนาอยากเห็นพี่น้องคนไทยมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ ซึ่งในวันนี้ พวกเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย มาช่วยถ่ายทอดส่งเสริมให้พี่น้องผู้ประกอบการผ้าไทยใน 8 จังหวัดภาคเหนือได้มีโอกาสนำมาเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าของตนให้ดียิ่งขึ้น
😷💉การอบรมฯ ครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)