🎯📊จังหวัดแพร่จัดการประชุม จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน

🎯📊จังหวัดแพร่จัดการประชุม จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน

🔉วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่
🔉นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการจัดการประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)
🔉โดยมี หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจำนวน 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่/กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1/ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่/องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่/วิทยาลัยเทคนิคแพร่/สโมสรโรตารี่เวียงโกศัย /สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สำนักงานภาคเหนือ/หอการค้าจังหวัดแพร่/และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
🔉นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ และนางณัฐธยาน์ โปธิมา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ นำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “มิติด้านความเป็นอยู่” ของจังหวัดแพร่ โดยจังหวัดแพร่ตั้งเป้าหมายดำเนินการซ่อม สร้างบ้าน/ ห้องน้ำให้แก่ครัวเรือนยากจน จำนวน 249 ครัวเรือน แบ่งออกเป็น 2 เฟส โดยเฟสแรกกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ 2565 จำนวน 160 หลังคาเรือน
และเฟสสอง กำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 89 หลังคาเรือน
🔉นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า เป็นลักษณะโครงการ บ้านปันสุขที่แพร่ ปันความสุขให้กับครัวเรือนที่ยากไร้ ที่สภาพบ้านไม่มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย ปรับปรุงบ้านให้มีความคงทนถาวร มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ปราศจากโรคภัย ความไม่มีโรคคือยอดของความสุข ดังนั้น จึงเรียกได้ว่า บ้านเรือนสะอาด เป็นเครื่องประกาศคุณธรรม และการดำเนินงานดังกล่าว จะบรรลุผลด้วยความสามัคคีร่วมมือของหน่วยงาน และการช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชน ความสามัคคี นั้น เป็นความดีของประชาชาติ จะทำให้เกิดความเจริญผาสุกในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เป็นจังหวัดคุณธรรม

💉💉การประชุมในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด💊💊

🌟🌟🌟
#เคาะประตูแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัยจังหวัดแพร่
#TPMAP
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)