🎉🎉”รวมพลังคนแพร่แก้จน” อำเภอสูงเม่น ร่วมลงพื้นที่ในโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน/ห้องน้ำ ให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจน ประจำปี 2565

🎉🎉”รวมพลังคนแพร่แก้จน” อำเภอสูงเม่น ร่วมลงพื้นที่ในโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน/ห้องน้ำ ให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจน ประจำปี 2565

🗓วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-16.30 น.ตรวจประเมินสถานที่
นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ,นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น,นายกยกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น,นายองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย, กำนันตำบลน้ำชำ,ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่ในโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน/ห้องน้ำ ให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม อำเภอสูงเม่นมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้
🎬 กลุ่มเป้าหมายของเหล่ากาชาด จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นายเถา พริ้งเพริด อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำชำ
2.นางสาวจันทร์จิรา แสนหาญ อายุ 37 ปี บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำชำ
3.นายบุญ คืบยาว อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 179/1 หมู่ที่ 5 ตำบลสูงเม่น
🎬กลุ่มครัวเรือนผู้พิการ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสงวน แสงทอง บ้านเลขที่ 127/1 หมู่ที่ 2 ตำบลสบสาย
2. นายหนิม วงค์ตะวัน บ้านเลขที่ 30/2 หมู่ที่ 4 ตำบลสบสาย
🎬กลุ่มครัวเรือนผู้สูงอายุ ที่ได้รับงบจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหสัดแพร่ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายสมคิด ผาทอง อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 102/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสบสาย
🖲 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนและช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ครอบครัวของผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิต

💉💉การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด💊💊

#รวมพลังคนแพร่แก้จน
#เคาะประตูแก้จนพัฒนาคนเมืองแพร่
#TPMAP
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)