🛍🛍พช.แพร่ ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🛍🛍พช.แพร่ ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
📕วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง War room ชั้น5 กรมการพัฒนาชุมชน
📕 นายวิฑูร นวลนุกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม
📕นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
📕 นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference)
📕โดยมีพร้อมด้วยเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
📕โดยเนื้อหาการประชุม
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงมหาดไทย ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
3. ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
4. การสำรวจค่าเช่าบ้านและค่าสาธารณูปโภค เพื่อจัดสรรเพิ่มเติม

💉💉การประชุมที่ในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด💊💊

🌟🌟🌟
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)