🎉🎉”รวมพลังคนแพร่แก้จน” อำเภอลอง ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนในระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2565

🎉🎉”รวมพลังคนแพร่แก้จน” อำเภอลอง ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนในระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2565
📍📍 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.
ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.ลอง) นำโดยนายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอลอง เทศบาลตำบลเวียงต้า ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอลอง ร่วมลงพื้นที่ติดตามการตรจสอบปัญหา/ความต้องการของครัวเรือนในระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ จำนวน 2 ครัวเรือน ประกอบด้วย
1. นางต่อมแก้ว วงค์อินทร์ บ้านเลขที่ 95/2 หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
2. นางเสาร์แก้ว แก้วภา บ้านเลขที่ 2/1 หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ทั้งนี้จากการติดตามในพื้นที่มีข้อสรุปให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเพื่อชวยเหลือครัวเรือนดังกล่าว

💉💉การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด💊💊

#รวมพลังคนแพร่แก้จน
#เคาะประตูแก้จนพัฒนาคนเมืองแพร่
#TPMAP
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)