“🐯 พช.แพร่ ร่วม กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

📒 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
📒 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดแพร่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
📒 นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลย์ ไพบูลย์ ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ
📒 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ได้ร่วมออกหน่วยและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดแพร่) จำนวน 10 ราย เพื่อสนับสนุนและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี ที่มีฐานะครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
📕การจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด
#เคาะประตูแก้จนพัฒนาคนเมืองแพร่
#TPMAP
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)