🎯📊พช.แพร่ จัดประชุมผู้ประกอบการ โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC)

📗วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่
📗นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการจัดการประชุม โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC)
📗โดยมี นางสาวเสาวณีย์ เกียรติศิริถาวร ผอ. กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และว่าที่ร้อยตรีหญิง วิไลย์ ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารพัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ 8 อำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และผู้ประกอบการ OTOP จากทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมการประชุมฯ
📗 การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 มีขึ้นเพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์(Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนา(Product Development) ระดับประเทศจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์(Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
📗โดยมีประเด็นการประชุม ดังต่อไปนี้
-ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565
-ชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565
-วิธีการรับสมัครผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565
📗โดยจังหวัดแพร่ มีกำหนดในการรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 18 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง และระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ตรงข้ามโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน) โดยเกณฑ์การคัดสรรเป็นไปตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

🏠การประชุมนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

#รวมพลังคนแพร่แก้จนChangeforgood
#เคาะประตูแก้จนพัฒนาคนเมืองแพร่
#TPMAP
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)