🏠🏠ผวจ.แพร่ ร่วมมอบบ้านที่อยู่อาศัย แก่ผู้ยากไร้ ขจัดความยากจนในอำเภอหนองม่วงไข่

🏠วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.
🏠นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจและมอบบ้านที่อยู่อาศัย ให้แก่ นายคำ ส่างคำ อายุ 76 ปี ชาวตำบลวังหลวง เป็นผู้ตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานเรื่องผู้สูงอายุไม่มีอาชีพหรือรายได้
🏠โดยมีนายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอหนองม่วงไข่ นายวีรกานต์ บุญตันพัฒนาการจังหวัดแพร่ นางนงนุช ส่วนบุญ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ และส่วนราชการระดับอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ
🏠นายคำ ส่างคำ เดิมอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 197 ม.3 ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เป็นบ้านของนางปรานอม คำแจ้ (นายจ้างเก่า) หลังประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ มีความพิการทางร่างกายที่บริเวณขา และได้ย้ายมาพักอาศัย ณ กระท่อมปลายนาเพียงลำพังโดยมี นางประนอม คำแจ้ เป็นผู้ดูแลเอาใจใส่ ซึ่งปัจจุบันได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาทและเบี้ยความพิการ เดือนละ 800 บาท
🏠จากการลงพื้นที่ของทีมปฏิบัติการตำบล และการประชาคมของหมู่บ้าน ทำให้ชาวตำบลวังหลวง ได้ร่วมใจกันบริจาคเงินสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งเดิมมีสภาพทรุดโทรมมาก โดยมีหลวงพ่อพระครูพุทธบทบริบาล (สมคิด ปัญญาฑีโป) ได้มอบเงินเพื่อจัดตั้งกองทุนซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้เป็นเงินตั้งต้น และทางคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำตำบลวังหลวง ฝ่ายปกครอง ห้างร้านเอกชน รวมถึงราษฏรตำบลวังหลวงได้ร่วมกันสมทบเข้ากองทุนคนวังหลวง ขจัดความยากจน เพื่อคนยากไร้ จำนวนเงินกว่า 30,000 บาท และร่วมแรงในการสร้างบ้านหลังนี้ขึ้น ด้วยงบประมาณ 6,888 บาท
🏠สำหรับการให้ช่วยเหลือที่ผ่านมาทางอำเภอหนองม่วงไข่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องใช้ต่างๆให้กับนายคำ ส่างคำ เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งได้ประสานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ให้ความช่วยเหลือต่อไป
🏠กิจกรรมดังกล่าว เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด
#เคาะประตูแก้จนพัฒนาคนเมืองแพร่
#TPMAP
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱

(Visited 1 times, 1 visits today)