🎯🎯พช.แพร่ เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ

🎯🎯พช.แพร่ เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ

📕วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

📕นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย
– นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ
– นายกฤษฏากรณ์ กระเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
– นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ
– ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิไลย์ ไพบูลย์ ผู้อำนวยกลุ่มงานประสานฯ
เข้าร่วมการประชุมโครงการฯ

📕กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2565

📕มีวัตถุประสงค์โครงการฯ ได้แก่
– เพื่อสื่อสารนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยรับตรวจจากผู้บริหารกรม และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ กิจกรรมสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
– สร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
– เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

📕ประเด็นการดำเนินโครงการฯ ได้แก่
– ประเด็นการตรวจราชการประจำปี 2565
– การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัดและผู้อำนวยการกลุ่มฯ
– การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565
– การบริหารจัดการและใช้ข้อมูลฯ ทุนชุมชน ประจำปี 2565
– การจัดทำคลังข้อมูล Big Data กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565
– การขับเคลื่อนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม D ประจำปี 2565
– กรอบแนวคิดเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน
– การขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565
– การขับเคลื่อนทุนชุมชน ประจำปี 2565
– การจัดทำข้อมูลประกอบการติดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
– การสรุปประเมินผลโครงการ และมอบหมายภารกิจ

📕โดยดำเนินการในพื้นที่ 4 เขตตรวจราชการ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2565 มีกลุ่มเป้าหมาย คือ พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ในเขตตรวจราชการที่ 15, 16, 17 และ 18 รวม 106 คน

😷💉การเข้าร่วมโครงการฯ นี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)