🛍🛍จังหวัดแพร่ เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ ชิม ช้อป ใช้ ปี๋ใหม่เมืองแป้”

🛍🛍จังหวัดแพร่ เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ ชิม ช้อป ใช้ ปี๋ใหม่เมืองแป้”

🌟วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ กาดสามวัย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

🌟นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วย นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่

🌟นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ และพัฒนาการอำเภอทั้ง 8 อำเภอ

🌟มีผู้ร่วมงาน ได้แก่
– นายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่
– นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่
– หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่
– ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจังหวัดแพร่
– ประชาชนทั่วไปที่ร่วมจับจ่ายสินค้า

🌟สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดงาน “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ ชิม ช้อป ใช้ ปี๋ใหม่เมืองแป้” ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

🌟ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยที่ 2.4 การสนับสนุนช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทุกอาชีพตามโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแพร่

🌟นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการอบรม ให้ความรู้ ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มอาชีพสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 26 ผลิตภัณฑ์ 13 หมู่บ้าน เพื่อให้สามารถนำไปสู่การพัฒนาเป็นสินค้า OTOP ซึ่งจะเป็นการช่วยให้มีสินค้าในชุมชนที่สามารถต่อยอดนำไปจำหน่าย และสร้างรายได้กลับมาสู่ชุมชน

🌟จึงได้จัดกิจกรรมสนับสนุนช่องทางตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มอาชีพนี้ขึ้น ภายใต้ชื่องาน “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ ชิม ช้อป ใช้ ปี๋ใหม่เมืองแป้”

🌟โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 13 หมู่บ้าน 26 ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งมีกิจกรรมในการจำหน่ายรวม 30 บูธ มากกว่า 500 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
– หมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 13 บูธ
– กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 9 บูธ
– กลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรีย์ จำนวน 5 บูธ
– กลุ่ม OTOP มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 3 บูธ

🌟นอกจากจะได้ช้อปแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ได้แก่
– ซื้อของภายในงาน 300 บาทขึ้นไป รับคูปองลุ้นชิงสร้อยคอทองคำ
– ชิงรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้า
– แจกคูปองส่วนลด 100 บาท ทุกวัน
– สินค้านาทีทอง ไข่ไก่ฟองละ 1 บาท
– การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมจากชุมชน

🌟และในงานวันแรกนี้ มียอดจำหน่ายจากการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมเป็นเงิน 90,286 บาท โดยร้านที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
– ร้าน ๙๙ ล้านนา ยอดจำหน่าย 25,900 บาท
– ร้านผ้าด้นมือ (จับของร้อน) ยอดจำหน่าย 7,500 บาท
– ร้านหม้อห้อมน้องผึ้ง ยอดจำหน่าย 6,000 บาท

😷💉การจัดกิจกรรมนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

#OTOP
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)