📢📢พช.แพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565

📢📢พช.แพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2565

📘วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอมรรัตน์ โรงแรมอมรรัตน์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

📘นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ พร้อมด้วย นางรติพร บุญคง ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

📘สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

📘โดยมีจุดประสงค์ ได้แก่
– เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล ของกรมประชาสัมพันธ์ และของจังหวัดแพร่
– เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการสร้างองค์ความรู้และการใช้สื่อแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัด ในการนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ขยายผลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้ไปสู่ประชาชน

📘มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ เครือข่ายภาคราชการและเอกชน ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

📘ในการนี้ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

📘ซึ่งการสัมมนานี้ มีการบรรยายพิเศษเรื่อง การใช้สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ในการสร้างเครือข่ายผ่าน Line meeting เพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นโยบายสำคัญของรัฐบาล โดย ดร.ชาลี ภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เชียงใหม่

📘และการบรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารจัดการของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ โดย นางรติพร บุญคง ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น เกิดความร่วมมือ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัดและประเทศ

😷💉การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)