🏆🏆พช.แพร่ รับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

🏆🏆พช.แพร่ รับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

⭐️วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

⭐️นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
– นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ
– นางชนิตา สิงห์นิกร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
– นางสาวสุรางคนา ภักดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ
– นางพรรณิภา มิ่งขวัญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มงานประสานฯ
เข้าร่วมการรับฟังการประชุมฯ

⭐️มีประเด็นการประชุม ดังต่อไปนี้
– การมอบนโยบายและแนวทางให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2565 โดย นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
– การชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย นางสาวเตือนใจ บุญทิม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
– รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ โดย นางศศิธร สีมาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ
– รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดย นางสาวนวลจันทร์ แสงมณี นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ

⭐️โดยจังหวัดแพร่ จะดำเนินการในระดับหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้เข้าใจแนวทางและหลักเกณฑ์การสมัคร เพื่อคัดเลือกหน่วยงานที่เหมาะสมสำหรับการเข้ารับรางวัล ต่อไป

😷💉การรับฟังการประชุมนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

#รางวัลเลิศรัฐ
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)