🎯📍จังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ (คจพ.จ.) ครั้งที่ 2/2565

🎯📍จังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ (คจพ.จ.) ครั้งที่ 2/2565

📙วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

📙นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม

📙นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ดำเนินการประชุม

📙มีประเด็นในการประชุม ดังต่อไปนี้
– ประกาศจังหวัดแพร่ การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนฯ จังหวัดแพร่ ตามแนวทางขับเคลื่อนงานกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ 1) สร้างกลไก 2) จำแนกและตรวจสอบข้อมูล 3) จัดทำแผนครัวเรือน 4) บันทึกแผนงาน/โครงการในระบบ eMENSCR 5) บูรณาการความช่วยเหลือ และ 6) รายงานผลฯ
– สรุปผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือน แยกเป็นรายอำเภอ 8 อำเภอ
– สรุปภาพรวมผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนในระดับจังหวัด

📙ซึ่งจังหวัดแพร่มียอดทั้งหมดที่เป็นเป้าหมายในระบบ TPMAP จำนวน 2,983 ครัวเรือน โดยมีข้อมูลถูกต้องทั้งหมด 364 ครัวเรือน ถูกต้องบางส่วน 120 ครัวเรือน คลาดเคลื่อนทั้งหมด 22 ครัวเรือน ไม่พบสภาพปัญหา 2,477 ครัวเรือน

📙ซึ่งคงเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ที่ตกเกณฑ์จริง 506 ครัวเรือน และพบครัวเรือนใหม่ จำนวน 416 ครัวเรือน มีจำนวนครัวเรือนตกเกณฑ์และพบใหม่ทั้งหมด 922 ครัวเรือน

📙จาก 922 ครัวเรือน แยกเป็น ครัวเรือนที่ไม่ประสงค์รับการช่วยเหลือ 167 ครัวเรือน และครัวเรือนที่ประสงค์รับการช่วยเหลือทั้งหมด 755 ครัวเรือน ซึ่งเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานทำแผนครัวเรือน ให้แล้วเสร็จภายใน 16 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ และรายงานผลให้ ศจพ.จ. ทุกวันที่ 20 ของเดือน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” ต่อไป

😷💉การประชุมในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

#TPMAP
#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)