🎯🎯พช.แพร่​ เข้าประชุมติดตามการขับเคลื่อนตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่​ 12 เป้าหมายร่วม​ ประจำปี​ 2565

🎯🎯พช.แพร่​ เข้าประชุมติดตามการขับเคลื่อนตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่​ 12 เป้าหมายร่วม​ ประจำปี​ 2565

📗วันพุธที่​ 12 มกราคม​ พ.ศ.​ 2565 เวลา​ 09.30 น.​ ณ​ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเด่นชัย​ ชั้น​ 2 อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

📗นายสมหวัง​ พ่วงบางโพ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่​ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง​

📗ในการติดตามการขับเคลื่อนตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่​ 12 เป้าหมายร่วม​ ประจำปีงบประมาณ​ 2565

📗ซึ่งหน่วยงานและอำเภอผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดได้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่​ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานภาคราชการและภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดแพร่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

📗ในการนี้ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งได้นำเสนอการดำเนินงานตัวชี้วัดที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดหลักดังนี้
1. ตัวชี้วัดที่ 8.1 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
2. ตัวชี้วัดที่ 8.3 ร้อยละของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์
3. ตัวชี้วัดที่ 10.2 การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

#12เป้าหมายร่วม
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)