🛎🛎พช.แพร่ จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) พัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP ยกระดับสู่สากล…

💡วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
💡นายวิเชียร อนุนสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดแพร่ และการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดแพร่
💡มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดแพร่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ที่เป็นคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ จังหวัดแพร่ และคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดแพร่
💡นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ในฐานะฝ่ายเลขาคณะกรรมการฯ ได้เข้าประชุมพร้อมนำเสนอการดำเนินงาน OTOP ของจังหวัดแพร่
💡การประชุมดังกล่าว มีวาระที่สำคัญดังนี้
1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KBO จังหวัดแพร่ และคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดแพร่
2. ทบทวนการดำเนินงานโครงการ KBO
3 รายงานผลการดำเนินงาน OTOP จังหวัดแพร่ในปีที่ผ่านมา
4. 12ตัวชี้วัดจังหวัดแพร่ ตัวชี้วัดที่ 8 (เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รายได้จากการจำหน่าย OTOP)
5. โครงการพัฒนาศักยภาพ KBO จังหวัด
6. การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ความสุขผลิบานทั่วไทย ประจำปี 2564
7. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหารสู่สากล
8. ประชาสัมพันธ์กระเช้าของขวัญของฝาก OTOP
9. พิจารณาคัดเลือกเป้าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามโครงการ KBO จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์
10. พิจารณาการขับเคลื่อนบูรณาการส่งเสริมสนับสนุน OTOP ของแต่ละหน่วยงาน
💡ทั้งนี้ การประชุมฯ ดังกล่าว เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)