🛣🛣พช.แพร่ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ผ่าน Zoom Cloud Meeting

🛣🛣พช.แพร่ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ผ่าน Zoom Cloud Meeting

⛱วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

⛱นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นางสาวอุดมพร ทับศฤงฆรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี

⛱ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินการประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิด (D-HOPE) และให้แนวทางการดำเนินโครงการฯ แก่ผู้แทนชุมชน 100 ชุมชน

⛱ในการนี้ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
⛱นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เข้าประชุมฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
⛱โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย
– ผู้นำชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
– ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย
– นักวิชาการจังหวัดผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี

⛱การประชุมฯ ดังกล่าว เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)