📚📊พช.แพร่ รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2564

📚📊พช.แพร่ รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2564

📙วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง War Room และห้อง 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

📙นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ อักษรกุล และนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

📙ในการนี้ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
📙นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วย
📙นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

📙ในที่ประชุม ประกอบไปด้วย พัฒนาการอำเภอทั้ง 8 อำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

📙โดยมีประเด็นการประชุม ดังต่อไปนี้
– สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (สตร.)
– การจัดงาน OTOP ไทย สู้ภัยโควิด 19 (สภว.)
– รายงานสรุปผลข้อมูลจากการจัดเก็บ จปฐ. และ กชช.2ค ปี พ.ศ.2564 (ศสท.)
– แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี พ.ศ.2565 ตามมติที่ประชุมคณะอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 (ศสท.)
– ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมกรมการพัฒนาชุมชนประจำเดือนธันวาคม 2564 (สตร.)
– การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สสช.)
– ผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้) (สสช.)
– บทความ “สทอ.สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล” (สทอ.)
– การพัฒนาบุคลากรผ่านระบบการเรียนรู้ทางไกล (สพช.)
– ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค. ประจำปี พ.ศ.2564 (ศสท.)
– ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กค.)
– การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)
– รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สกส.)

📙การประชุมในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)