📊📊 พช.แพร่ ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ครั้งที่ 11/2564)

📊📊 พช.แพร่ ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ครั้งที่ 11/2564)

📕วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
📕นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2564
📕โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทั้ง 4 กลุ่ม พัฒนาการอำเภอทั้ง 8 อำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมฯ
📕การประชุมดังกล่าว เป็นการสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ และสำนักงานพัฒนาชุมชนแต่ละอำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 และเป็นการพร้อมรับภารกิจที่จะมาในเดือนถัดไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

📕การประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญ ได้แก่
1. การมอบรางวัลสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่มีผลคะแนนการส่งรายงานในลำดับที่ 1 (อำเภอเด่นชัย)
2. เรื่องจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 11/2564
3. เรื่องจากการประชุมประจำเดือนนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ในกระทรวงมหาดไทย
4. เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 11/2564
5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1-2)
6. โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
7. โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น
8. การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแพร่
9. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564
10. การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบ
11. การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมการพัฒนาชุมชน (CDD BiG DATA)
12. รายงานผลการเบิกจ่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่
13. รายงานข้อมูลลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ที่จะครบกำหนดชำระคืนเงิน
14. แผนปฏิบัติราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ประจำเดือนธันวาคม 2564
15. ปฏิทินการส่งงานประจำเดือนธันวาคม 2564
16. การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
17. การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
18. การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

📕การประชุมฯ ดังกล่าว เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)