⭐️⭐️พช.แพร่ เข้าร่วมการรับมอบประกาศนียบัตร โล่รางวัล ใบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ ประจำปี 2564

⭐️⭐️พช.แพร่ เข้าร่วมการรับมอบประกาศนียบัตร โล่รางวัล ใบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ ประจำปี 2564

📕วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

📕นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการมอบรางวัลฯ
📕นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้…
📕นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 11/2564

📕โดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลอันเป็นที่เชิดชูเกียรติ ดังต่อไปนี้
📕ประกาศนียบัตรแก่ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ให้แก่ นายอาทิตย์ อินต๊ะเสาร์ ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่
📕โล่รางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2564 ดังนี้
1) ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
2) ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระคงเหลือน้อยที่สุด อันดับที่ 3 ของประเทศ ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่
📕ใบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 38 ได้แก่
1) นางนงนุช ส่วนบุญ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่
2) นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่
3) นางกาญจนา ม่านต๊ะ พัฒนาการอำเภอเด่นชัย

📕การมอบรางวัลในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)