🌏🌏จังหวัดแพร่ จัดงานแถลงข่าวโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหาร สู่สากล

🌏🌏จังหวัดแพร่ จัดงานแถลงข่าวโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหาร สู่สากล

📙 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ (กาดสามวัย) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
📙นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
📙นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหาร
📙นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานฯ
📙โดยมีผู้ร่วมเป็นเกียรติในงาน ประกอบด้วย
– ดร.วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– นายอนุวัธ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
– นายศราวุธ พุฒตรง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
– นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่
– นายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่
– ส่วนราชการจังหวัดและอำเภอของจังหวัดแพร่
– ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ
📙และในวันนี้ มีกิจกรรมการแสดงการทำอาหารไทยชั้นเลิศระดับ Michelin 2 ดาว โดยเชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟผู้นำเสนอตำรับอาหารไทยผ่านวัตถุดิบพื้นบ้านที่หลากหลาย ที่มาพร้อมกับแบรนด์ ‘Heaven Cuisine’
📙จังหวัดแพร่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน ในการดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหาร เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหารสู่สากล เพิ่มช่องทางการตลาดให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารทั้งภายในประเทศ ต่างประเทศและตลาดออนไลน์ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารของจังหวัดแพร่ สู่ระดับสากล
📙กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร ในจังหวัดแพร่ จำนวน 242 ผลิตภัณฑ์

📙โดยมีกิจกรรม ดำเนินการดังนี้
– กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร
– กิจกรรมย่อยที่ 2 ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
– กิจกรรมย่อยที่ 3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์
📙โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
– เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร
– เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร ทั้งภายในประเทศ ต่างประเทศ และตลาดออนไลน์
– เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร สู่ระดับสากล
📙 ทั้งนี้ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จะทำให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร ได้ยกระดับสู่สากล เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้เศรษฐกิจในจังหวัดแพร่ ดีขึ้นทั้งในระบบ Offline และ Online ส่งผลให้ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
📙การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)