📊พช.แพร่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนประจำปี พ.ศ.2564

📊พช.แพร่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนประจำปี พ.ศ.2564
📕วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
📕นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
📕โดยมีประเด็นเน้นย้ำ ได้แก่
💥การบูรณาการ 12 ฐานข้อมูล โดยใช้ระบบ IT
💥การตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล การขจัดความยากจนฯ
💥ของขวัญปีใหม่กรม เพื่อให้ประชาชนสามารถเปิดฐานข้อมูลต่างๆได้
📕นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ชี้แจงเรื่องการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน
📕นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ชี้แจงเรื่องการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 ปี 2565
📕นายชัยทวัตน์ ดำศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชุมชน ชี้แจงเรื่องแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
📕ดร.ประภาพรรณ วุ่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ชี้แจงเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนงาน ประจำปีพ.ศ. 2565
📕นายยุทธิชัย เครือแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ชี้แจงเรื่องศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
📕นายชาคริต ถิระสาโรช ผู้อำนวยการกลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ชี้แจงเรื่องศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารและใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
📕ในการนี้ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้…
📕นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)