🌳🌳จังหวัดแพร่ เปิดศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล (CLM) เพื่อเป็นต้นแบบขยายผลสู่ชุมชน

🌳🌳จังหวัดแพร่ เปิดศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล (CLM) เพื่อเป็นต้นแบบขยายผลสู่ชุมชน

📙วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.
📙นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ระดับตำบล ณ แปลงนายสุทัศน์ เมืองลอง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (CLM) ขนาดพื้นที่ 10 ไร่
📙โดยมีนายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์กิจกรรม
📙นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอทั้ง 8 อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ รวมถึงคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านดอนมูล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
📙ในการนี้ ได้เปิดศูนย์เรียนรู้ด้วยกิจกรรม 3ป. ได้แก่ เปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ฯ ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา พร้อมทั้งรับชมฐานการเรียนรู้ ทั้ง 9 ฐาน ได้แก่ ฐานฅนรักน้ำ, ฐานฅนหัวเห็ด, ฐานคอกควาย, ฐานฅนรักแม่โพสพ, ฐานฅนรักแม่ธรณี, ฐานฅนเอาถ่าน, ฐานฅนมีไฟ, ฐานคนติดดิน และฐานกสิกรรมธรรมชาติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติ “โคก หนอง นา โมเดล”
📙นอกจากนี้ภายในงานยังได้นำผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอลอง มาจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ เช่น น้ำพริกน้ำย้อย ผ้าทอ ข้าวหลาม ผักปลอดสารพิษของชุมชน เป็นต้น
📙นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ทำให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเชื่อมั่น และศรัทธาในการน้อมนำเอาหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์สู่“โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมกับพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด น้อมนำศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
📙ซึ่งศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ จะสามารถใช้เป็นที่สำหรับศึกษาดูงานของคนในชุมชนหรือผู้ที่สนใจในหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ และเชื่อว่าจะสามารถเผยแพร่ต่อยอดแนวคิด “โคก หนอง นา โมเดล” ให้กับประชาชนจังหวัดแพร่เป็นวงกว้างต่อไป

📙การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)