📊✅พช.แพร่ เข้าประชุมติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่ 12 เป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

📊✅พช.แพร่ เข้าประชุมติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่ 12 เป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

📕วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
📕นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมฯ
📕นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้…
📕นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าประชุมฯ
📕ในที่ประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาค นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
📕โดยมีวัตถุประสงค์การประชุม เพื่อให้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่ 12 เป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
📕ซึ่งประเด็นการประชุม ดังต่อไปนี้
1. นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน “ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่ 12 เป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”
2. การพิจารณาผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามกลไล วิธีการ การดำเนินการตามชี้วัดที่รับผิดชอบ เพื่อจะนำไปสู่การบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
3. ร่างแผนการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการตามชี้วัดหลัก 12 เป้าหมายร่วม
📕โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก ดังนี้
1. ตัวชี้วัดที่ 8.1 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
2. ตัวชี้วัดที่ 8.3 ร้อยละของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์
3. ตัวชี้วัดที่ 10.2 การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📕การประชุมในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)